Đắk Lắk (25/12/2012)
Từ năm 1998 đến năm 2001 Trung tâm TEW - tiền thân của Viện SPERI đã tổ chức triển khai các nghiên cứu điểm tại các cộng đồng người Ê Đê, Mơ Nông tại Buôn Trí A, Buôn Trí B, xã Buôn Trí, huyện Dốc Đôn; xã Ea Tul, huyện Ea Kar và xã Bông Krang, huyện Lắk.
 
Gia Lai (24/12/2012)
Từ năm 1994 đến 1997, Trung tâm TEW - tiền thân của Viện SPERI tổ chức các nghiên cứu điểm tại cộng đồng người Gia Lai, Ba Na tại xã Nghĩa Hòa, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah và huyện Chư Sê.