Nghệ An (06/03/2009)
Từ năm 2000 đến nay Viện SPERI triển khai các nghiên cứu điểm tại 11 bản người Thái tại xã Hạnh Dịch, và các xã lân cận trong địa bàn huyện Quế Phong.
 
Hà Tĩnh (06/03/2009)
Từ năm 2003 đến nay, Trung tâm CHESH - tiền thân của Viện SPERI triển khai các nghiên cứu điểm tại Vùng thực hành Sinh thái - Nhân văn (HEPA), Trường đào tạo thực hành nông dân sinh thái (FFS) và xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn.
 
Quảng Bình (06/03/2009)
Từ năm 1997 đến nay Viện SPERI tổ chức nghiên cứu các nghiên cứu điểm liên quan tới Mạng lưới người Mã Liềng Kinh xã Lâm Hóa và Thanh Hóa, người Kinh ở xã Hóa Sơn, Hóa Phúc, Ngư Hóa, Cao Quảng, Kim Hóa huyện Tuyên Hóa, người Khùa, Rục, Sách và Kinh tại xã Dân Hóa, Thượng Hóa huyện Minh Hóa, người Kinh ở xã Lâm Trạch, Xuân Trạch, và Arem, Ma Coong tại xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch.