Bản Peen (24/12/2012)
Từ năm 2004 đến 2007, Chương trình CHESH Lào (CHESH) - Tổ chức tiền thân của Viện SPERI triển khai các hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ phát triển tại bản Peen - dân tộc Khơ Mú, huyện Nậm Bạc.
 
Bản Xiangda  (24/12/2012)
Từ cuối năm 1999 đến nay, Chương trình CHESH Lào (CHESH) - Tổ chức tiền thân của Viện SPERI tổ chức triển khai các nghiên cứu điểm phát triển tại cộng đồng người Lào Lùm bản Xiêng Đa, huyện Nậm Bạc.
 
Bản Nam Kha  (24/12/2012)
Từ năm 2002 đến nay CHESH Lào (CHESH) - Tổ chức tiền thân của SPERI bắt đầu triển khai hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ phát triển tại cộng đồng người Khơ Mú bản Nậm Kha, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luang Prabang.