Bản Den Xa Vang (25/12/2012)
Từ  năm 2010 đến nay, Chương trình CHESH Lào tổ chức triển khai các nghiên cứu điểm tại cộng đồng người H'mông, Lào Lùm và Khơ Mú bản Đen Xa Vang trong mối liên hệ với bản Lóng Lăn và 11 bản lân cận thuộc  núi 'Phù Sủng' - vùng đầu nguồn của huyện Luang Prabang.
 
Bản Phon Xa Vat (25/12/2012)
Từ  năm 2010 đến nay, Chương trình CHESH Lào tổ chức triển khai các nghiên cứu điểm tại cộng đồng người H'mông, Lào Lùm và Khơ Mú bản Phon Xa Vạt trong mối liên hệ với bản Lóng Lăn và 11 bản lân cận thuộc  núi 'Phù Sủng' - vùng đầu nguồn của huyện Luang Prabang.
 
Bản Long Lan (25/12/2012)
Từ cuối năm 1999 đến nay, Chương trình CHESH Lào đã triển khai các nghiên cứu điểm tại cộng đồng người H'mông bản Lóng Lăn trong mối liên hệ với 12 bản lân cận trong vùng 'Phù Sủng' - vùng đầu nguồn của huyện Luang Prabang.