Đất rừng tâm linh cộng đồng - Quí II năm 2014 (03/06/2014)
Số thứ hai của tờ tin nội bộ: Đất rừng Tâm linh Cộng đồng là các thông tin, phát hiện từ những nghiên cứu điểm được triển khai bởi Liên minh Chủ quyền Sinh kế (LISO) liên quan tới luật tục của một số cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao tại Việt Nam trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị cộng đồng. Các bài viết trong số này chủ yếu trình bày về luật tục và quản trị đất rừng tâm linh: cách hiểu và thực tiễn.
 
Đất và bản sắc của Sinh tồn (01/01/2011)
Muôn loài, trong đó có loài người, đều là những sinh linh tồn tại bình đẳng. Các sinh linh đó có những linh cảm tương đồng lẫn nhau, không ít hơn và không nhiều hơn, theo quy luật của tạo hoá.
 
Tăng cường đoàn kết dân tộc thông qua khôi phục ngôi chùa cổ của người Lào Lùm - Xiêng Đa (30/12/2010)
Tham quan trao đổi kinh nghiệm của các già làng, người có uy tín là môi trường thuận lợi để giúp người dân tự nhận dạng ra những điểm mạnh, thách thức và sáng kiến trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của cộng đồng.