SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Tổ chức  Tầm nhìn & Sứ mệnh
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
Nhân sự
Đối tác
  Tầm nhìn & Sứ mệnh  Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) hướng tới môi trường mà ở đó các tộc người thiểu số bản địa được bình đẳng trong những mối quan hệ về văn hoá, kinh tế - xã hội và chính trị - dân sự vì mục tiêu tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và phát triển các dạng tài nguyên thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hoá của chính họ.

SPERI tìm kiếm các cơ hội phát triển, tư vấn chiến lược để góp phần nâng cao năng lực và tính tự tin của cộng đồng các tộc người thiểu số bản địa thông qua Mạng lưới Dân tộc Lưu vực Mêkông và Chiến lược Công bằng Thương mại Sinh thái (MECO-ECOTRA) hướng tới mục tiêu dân chủ, hòa bình và phát triển bền vững.

Các hoạt động của SPERI được triển khai trên cơ sở các chức năng, gồm:
  • Tư vấn các cơ hội phát triển của Mạng lưới nông dân MECO - ECOTRA;
  • Đúc kết, xuất bản và phản biện chính sách từ những bài học rút ra từ thực tiễn hoạt động của Mạng lưới MECO-ECOTRA nhằm phục vụ chức năng nghiên cứu phát triển và hội nhập;
  • Thực hiện chiến lược phản biện xã hội và phân tích chính sách về các chương trình 'phát triển' tộc người thiểu số bản địa thuộc Lưu vực Mêkông nhằm hướng tới môi trường tạo quyền đích thực cho người nông dân, thúc đẩy một xã hội dân sự lành mạnh, nâng cao quyền và phát triển các kỹ năng để người nông dân chủ động, năng động, độc lập, và tự quyết.
SPERI vận dụng lý thuyết Sinh thái - Nhân văn trong tiếp cận tộc người thiểu số bản địa để học hỏi, nghiên cứu bản chất khác biệt của các quan niệm về giá trị, niềm tin và tín ngưỡng trong giải quyết các xung đột liên quan đến quyền bình đẳng về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và duy trì - phát triển bản sắc văn hoá của các cộng đồng lưu vực Mêkông. Kết quả nghiên cứu thực tiễn và phân tích chính sách của SPERI nhằm phục vụ chiến lược phản biện xã hội và vận động chính sách.
In bài viết   Tải về   Bookmark and Share   Quay lại
 

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved