SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  Tin nổi bật
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
06/04/2022
 
Lời tựa

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam là đất nước duy nhất có một nền Hiến pháp với Bộ Ba gốc rễ mà không có một quốc gia nào có được.  Bộ Ba gốc rễ đó là: 1) Nhân dân là Chủ nhân của Nhà nước – Điều 2, Hiến pháp 2013; 2) Nhân dân là Chủ sở hữu tài nguyên đất, theo đó, mỗi công dân Việt nam với hai sứ mệnh trên từng thửa đất và trên toàn bộ 75 triệu thửa đất thuộc lãnh thổ Việt nam – Điều 53, Hiếp pháp 2013; 3) Quốc hội là cơ quan Đại biểu cao nhất đại diện cho Nhân dân – Điều 69, Hiếp pháp 2013.  Đất nước và con người Việt Nam đã, đang và sẽ tự tin và tự chủ bước trên Đại lộ VĂN HIẾN với hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. VĂN là nhân dân Việt Nam. HIẾN là chế độ chính trị tối thượng. Văn Hiến Việt Nam, xưa và nay, luôn duy dưỡng lập trường và bản lĩnh chính trị xuyên suốt từ khi đất nước giành độc lập, Hiến pháp năm 1946, cải cách ruộng đất và bước trên con đường xây dựng Xã hội Xã hội Chủ nghĩa, Hiến pháp năm 1959, qua chiến tranh và giành hòa bình, Hiến pháp năm 1980, tái thiết đất nước, Hiến pháp năm 1992, chuẩn chỉnh hành trang hòa nhập cơ chế thị trường, Hiến pháp năm 2013;  Hiến Pháp đất nước ta  vẫn luôn kiên định một lý tưởng, một mục tiêu nhằm   hiện thực hóa Ý CHÍ và TÂM NGUYỆN của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử phát triển Việt Nam. Ý chí và nguyện vọng của nhân dân với sứ mệnh là Chủ nhân của Nhà nước, Chủ sở hữu tài nguyên đặc biệt – đất đai và; chủ sử dụng 75 triệu thửa đất trên toàn lãnh thổ đã được Hiến pháp mặc định từ khi đất nước độc lập tới nay. Đây chính là bộ ba gốc rễ của một chế độ chính trị ổn định, lấy dân làm gốc mà chỉ có sự lãnh đạo toàn diện, triệt để và thống nhất của Đảng Cộng sản Việt nam mới có được. Đất nước và con người Việt nam đã và đang trường tồn trước sóng to, gió lớn, không hề lung lay và đổi thay theo thời gian, chính là do sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt dựa trên Bộ Ba gốc rễ đó của Đảng Cộng sản Việt nam. Với chế độ chính trị, Hiến pháp là quyền lực cao nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ Hiến pháp, hàng loạt các bộ luật liên quan tới kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được ban hành nhằm mục tiêu duy nhất là thượng tôn ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chiểu theo Điều 2 và Điều 53 (Hiến Pháp 2013), nhân dân Việt Nam có một đặc quyền, đặc trách và đặc ân duy nhất mà khó có ở bất kỳ một quốc gia nào: Nhà nước của Nhân dân, Đất đai của Nhân dân, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho Nhân dân.

Trên tinh thần Hiến định, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 đã thể hiện đầy đủ, súc tích và thượng tôn tuyệt đối bộ ba gốc rễ của Hiến pháp tại Chương I. Điều 5. Điểm 1. Điều 11. Điểm 1. Chương II. Mục 2. Điều 21. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điểm 3. “Quy hoạch, kế hoạch SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TRÊN PHẢI thể hiện NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP DƯỚI”. Điểm 7. Dân chủ và công khai. Điều 22. Căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điểm 2. Mục c. Dựa vào nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Điều 25. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điểm 4. UBND xã tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Điểm 5. Kế hoạch sử dụng đất của xã được lập chi tiết gắn với thửa đất.
 
Tải về để xem chi tiết!
In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14
Bản đồ Chủ quyền Sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số hỗ trợ bởi Viện SPERI
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Quản lý Tài chính
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Nhân viên hành chính văn phòng kiêm thủ quỹ
Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
Cách giải quyết sự không thống nhất ranh giới bản giữa bản Tha Pene và Yang, Luang Prabang, Lào
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Giao đất gắn với sinh kế và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Nâng cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu sổ trong việc bảo vệ tài nguyên rừng

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved