SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ   Sinh Thái Nhân văn Sinh học  Bài viết
LÝ THUYẾT
Sinh thái Nhân văn Sinh học
Nhân học và Sinh kế
LIÊN MINH CHỦ QUYỀN SINH KẾ
Đối tác
Quy tắc ứng xử và đạo đức trong công việc
27/05/2021
 
Quy tắc Ứng xử và Đạo đức này quy định các chuẩn mực ứng xử dành cho tất cả các thành viên của Viện SPERI bao gồm: thành viên Hội đồng Viện, Ban Lãnh đạo, nhân viên chính nhiệm, nhân viên kiêm nhiệm, lao động thời vụ, mạng lưới nông dân sinh thái trẻ YIELDS – AGREE, nông dân nòng cốt, tình nguyện viên, thực tập sinh, chuyên gia, tư vấn viên và những người đang làm việc hoặc đại diện cho Viện SPERI.
 
Quy tắc Ứng xử và Đạo đức này nhằm đề ra những trách nhiệm cơ bản của các thành viên Viện SPERI và thúc đẩy việc bảo vệ mọi thành viên của Viện cũng như của các cộng đồng mà Viện SPERI mong muốn hỗ trợ trong hoạt động phát triển. Tất cả các thành viên phải ghi nhớ rằng hành động của mỗi người trong hoàn cảnh cụ thể có thể gây hậu quả cho nhiều người.   
 
Quy tắc Ứng xử và Đạo đức này không thay thế các quy định, quy chế hiện hành khác của Viện SPERI.
 
Tất cả các thành viên của Viện SPERI cần tuân thủ những điều sau:
 
I. Các chuẩn mực ứng xử 
  1. Tôn trọng các giá trị và nguyên tắc hành động của Viện SPERI dựa trên triết lý PHỤNG DƯỠNG THIÊN NHIÊN của đồng bào các dân tộc thiểu số;
  2. Tôn trọng và duy dưỡng các thuần phong mỹ tục và phong cách ứng xử tự nguyện của cộng đồng các dân tộc thiểu số;
  3. Trung thực và bình đẳng trong mọi ứng xử với người khác và trong các mối quan hệ hợp tác theo điều lệ của Viện SPERI;

Tải về để xem chi tiết!
In bài viết Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Hiểu và thực hành nông nghiệp sinh thái cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa vùng Mekong
Vinh danh công nhận nguồn gốc rừng mưa nhiệt đới đối với các sản phẩm sinh thái bản địa của Lóng Lăn
Nông dân Nòng cốt-Già Làng-Thầy thuốc nam-Doanh Nhân Cộng đồng Vừ Lao Lềnh
Qui trình sinh thái nhân văn cây Hồ Tiêu vườn nhà bác Hoàng Văn Phước, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Tiền tệ hóa tự do, sáng tạo và tự chủ kiểu Tây
Chín bước tiếp cận phát triển các tộc người thiểu số trong lưu vực Mekong
Sinh thái Nhân văn Sinh học và nghèo cấu trúc trong phát triển cộng đồng thiểu số lưu vực Mê kong
Nông nghiệp sinh thái: hiểu và phát huy bởi MECO-ECOTRA
Tiếp cận Hệ thống canh tác miền núi - MECOECOTRA
Mạng lưới NDNC - MECOECOTRA - Nông Nghiệp Sinh thái: Phương pháp tiếp cận và Những thách thức

Tin tức
Xuất bản

- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved