SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
  TRANG CHỦ  TIN TỨC
Đối tác
Tin tức
Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022 (25/08/2022)
Nhận giấy mời số 548/GM-HĐDT15 từ Thường trực Hội đồng Dân tộc ngày 11 tháng 08 năm 2022 gửi tới Viện Nghiên cứu sinh thái, chính sách xã hội (Viện SPERI), trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự thảo Luật (sửa đổi) cũng như những phát hiện của Viện chúng tôi trong quá trình giao đất, giao rừng, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chúng tôi xin có một số ý kiến tham luận như sau:
 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Quản lý Tài chính (06/06/2022)
Thời hạn hợp đồng: Dài hạn
Loại công việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Làm việc tại Văn phòng Hà Nội và các văn phòng thực địa, các địa điểm dự án khi được yêu cầu
 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Nhân viên hành chính văn phòng kiêm thủ quỹ (06/06/2022)
Thời hạn hợp đồng: Dài hạn
Loại công việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Làm việc tại Văn phòng Hà Nội và đi công tác tại văn phòng thực địa, các địa điểm dự án khi được yêu cầu
 
Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai (22/04/2022)
Từ khóa “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nươcs cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”- Đại diện Chủ sở hữu về Đất đai, Điều 69 và Điều 53. Hiến pháp 2013
 
Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV (06/04/2022)
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam là đất nước duy nhất có một nền Hiến pháp với Bộ Ba gốc rễ mà không có một quốc gia nào có được. Bộ Ba gốc rễ đó là: 1) Nhân dân là Chủ nhân của Nhà nước
 
Hệ thống cảnh báo (27/05/2021)
Hệ thống cảnh báo là công cụ nhằm thúc đẩy trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời những hành vi không tuân thủ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức trong công việc của Viện SPERI, có nguy cơ ảnh hưởng tới triết lý Phụng dưỡng Thiên nhiên, các giá trị và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số, cũng như hình ảnh và uy tín của Viện SPERI và cộng đồng.
 
Quy tắc ứng xử và đạo đức trong công việc (27/05/2021)
Quy tắc Ứng xử và Đạo đức này quy định các chuẩn mực ứng xử dành cho tất cả các thành viên của Viện SPERI bao gồm: thành viên Hội đồng Viện, Ban Lãnh đạo, nhân viên chính nhiệm, nhân viên kiêm nhiệm, lao động thời vụ, mạng lưới nông dân sinh thái trẻ YIELDS – AGREE, nông dân nòng cốt, tình nguyện viên, thực tập sinh, chuyên gia, tư vấn viên và những người đang làm việc hoặc đại diện cho Viện SPERI.
 
Hiểu và thực hành nông nghiệp sinh thái cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa vùng Mekong (07/11/2019)
Nông nghiệp Sinh thái (NNST) là một thuật ngữ bao hàm hai khái niệm Canh tác nông nghiệp và Sinh thái. NNST chú trọng thúc đẩy giá trị của sự thanh thản cộng đồng hơn giá trị của sản xuất cộng đồng.
 
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái (01/11/2019)
Sinh kế là kiểu sinh tồn. Hệ Sinh thái là ngôi nhà mà muôn loài sinh tồn ở đó, trong đó có loài người. Sinh kế Sinh thái là một hệ giá trị nền tảng cơ bản phản ánh hệ thống chuẩn mực hành vi văn hóa ứng xử của con người trong quan hệ nương tựa hài hòa và bình đẳng với mọi sinh linh trong hệ sinh thái. 
 
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (30/10/2019)
Liên minh chủ quyền sinh kế (LISO) đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn và duy trì trì thức bản địa nhằm làm giàu hóa đa dạng sinh học và đảm bảo chủ quyền sinh kế sinh thái văn hóa dựa trên kinh tế cộng đồng. Thông qua quá trình nghiên cứu, tư vấn góp ý kiến của Liên minh LISO, 17 Điều đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14. 
 
Tin khác

Tin tức
Xuất bản

Dòng Sông Dân Sự
- Tổng quan
- Video
- Diễn đàn
- Câu chuyện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chủ Quyền Sinh Kế
- Tổng quan
- Đồng quản trị
- Luật tục
- Tín ngưỡng
Phụng Dưỡng Thiên Nhiên
- Tổng quan
- Vật linh giáo
- Đất rừng thiêng
- Lễ hội
Vùng Hoạt Động
- Lưu vực Mêkông
- Việt nam
- Lào
- Ban thư kí MECO-ECOTRA
Quản trị Tổ chức
Tổ chức
- Lịch sử
- Triết lý và Hành vi
- Tầm nhìn & Sứ mệnh
- Thiết chế
Nhân sự
- Điều phối Chương trình
- Ban Giám đốc
- Hội đồng Khoa học
- Thẩm định độc lập
- Hội đồng Viện
Lý thuyết
- Sinh thái Nhân văn Sinh học
- Nhân học và Sinh kế
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
Copyright © 2019 by SPERI. All rights reserved